Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

„Broker Innowacji” – Nowy Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło nowy program pod nazwą „Broker Innowacji”, którego celem jest:

  • poprawa efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji, wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym,
  • upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców.

W ramach programu zostanie wyłonionych do finansowania 30 wniosków, w których jednostka wskaże brokera innowacji działającego w danym obszarze wiedzy, odpowiedzialnego za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w kontekście konkretnych rozwiązań rynkowych.

Zadaniem wybranych brokerów innowacji, będzie identyfikowanie projektów badawczych, które mają wysoki potencjał komercyjny oraz budowanie i utrzymywanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.

Brokerem innowacji może zostać osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w jednym z następujących obszarów wiedzy: obszar nauk ścisłych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych, obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także dokumentowane, minimum roczne, doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych.

Na realizacje programu przeznaczono kwotę 6,5 mln zł. Całkowity koszt finansowania zadań objętych jednym wnioskiem nie może przekroczyć 200 tys. zł. Kwota wsparcia może zostać zwiększona o dodatek specjalny.

Wnioski o przyznanie środków można składać do 19 maja 2013 r.

Więcej na temat warunków udziału w konkursie oraz zasad finansowania i rozliczania środków przyznanych na realizacje zadań w programie znajdziecie Państwo na stronie:

 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/brokerzy-innowacji/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.