Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Projekt ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki?, przygotowany przez Staropolsk Izb Przemysowo-Handlow polega na kompleksowym wsparciu firm i uczelni w poszukiwaniu skutecznych rozwiza w oparciu o sfer B+R, istotnych dla rozwoju regionalnej gospodarki.

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa w gwnej mierze swoj aktywno w ramach projektu skupia na:

- dziaaniach promujcych transfer wiedzy i innowacji oraz kojarzeniu partnerw, wsparciu tworzenia i rozwoju sieci wsppracy i wymiany informacji,

- szkoleniach praktycznych i staach dla pracownikw naukowych i naukowo-dydaktycznych w firmach i pracownikw przedsibiorstw na uczelniach w celu zdobycia nowych kwalifikacji w zakresie dziedzin kluczowych, istotnych dla gospodarki regionu.

Powysze dziaania maj na celu jak najefektywniej wykorzysta potencja intelektualny uczelni dla podniesienia innowacyjnoci i konkurencyjnoci przedsibiorstw w woj. witokrzyskim oraz wzmocni bezporedni wspprac pomidzy pracownikami uczelni i pracownikami firm.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.