Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

MECHANIZM KOJARZENIA PARTNERÓW NAUKA - BIZNES

Wychodząc naprzeciw potrzebom sektora NAUKI i BIZNESU, zapraszamy do korzystania z MECHANIZMU KOJARZENIA PARTNERÓW.
Naukowcy oraz Przedsiębiorcy poszukujący współpracy m.in. w obszarach: 

  • prowadzenia wspólnych badań również z wykorzystaniem laboratoriów uczelni
  • opracowania strategii działania firmy
  • przeprowadzenia audytu technologicznego, energetycznego lub marketingowego
  • opracowanie potrzeb szkoleniowych
  • przeprowadzenie szkoleń pracowników i kadr zarządzających
  • przyjęcie naukowca na staż lub zatrudnienie wysokokwalifikowanego personelu

mogą zgłosić swoje oczekiwania i propozycje za pośrednictwem MECHANIZMU KOJARZENIA PARTNERÓW, a Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa pomoże Państwu w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów.

Przedsiębiorcy poszukujący partnerów w NAUCE

Naukowcy poszukujący partnerów w BIZNESIE

 

Politechnika Świętokrzyska - oferta dla przemysłu

Działalność naukowo - badawcza Politechniki Świętokrzyskiej wykorzystuje szeroką współpracę z przemysłem.
W ramach prowadzonych wydziałów i katedr świadczy min. usługi projektowe, wykonuje ekspertyzy, sprządza analizy i opinie.

Politechnika realizuje również programy naukowe, granty oraz wypracowuje rozwiazania patentowe.

Poniżej zaprezentowano wybrane laboratoria i możliwości wykonania badań dla potrzeb przemysłu.

„Broker Innowacji” – Nowy Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło nowy program pod nazwą „Broker Innowacji”, którego celem jest:

  • poprawa efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji, wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym,
  • upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców.

W ramach programu zostanie wyłonionych do finansowania 30 wniosków, w których jednostka wskaże brokera innowacji działającego w danym obszarze wiedzy, odpowiedzialnego za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w kontekście konkretnych rozwiązań rynkowych.

Zadaniem wybranych brokerów innowacji, będzie identyfikowanie projektów badawczych, które mają wysoki potencjał komercyjny oraz budowanie i utrzymywanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.

Brokerem innowacji może zostać osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w jednym z następujących obszarów wiedzy: obszar nauk ścisłych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych, obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także dokumentowane, minimum roczne, doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych.

Na realizacje programu przeznaczono kwotę 6,5 mln zł. Całkowity koszt finansowania zadań objętych jednym wnioskiem nie może przekroczyć 200 tys. zł. Kwota wsparcia może zostać zwiększona o dodatek specjalny.

Wnioski o przyznanie środków można składać do 19 maja 2013 r.

Więcej na temat warunków udziału w konkursie oraz zasad finansowania i rozliczania środków przyznanych na realizacje zadań w programie znajdziecie Państwo na stronie:

 

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/brokerzy-innowacji/

Współpraca nauki i biznesu

Projekt „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”, przygotowany przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową polega na kompleksowym wsparciu firm i uczelni w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w oparciu o sferę B+R, istotnych dla rozwoju regionalnej gospodarki.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w głównej mierze swoją aktywność w ramach projektu skupia na:

-  działaniach promujących transfer wiedzy i innowacji oraz kojarzeniu partnerów, wsparciu tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji,

- szkoleniach praktycznych i stażach dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w firmach i pracowników przedsiębiorstw na uczelniach w celu zdobycia nowych kwalifikacji w zakresie dziedzin kluczowych, istotnych dla gospodarki regionu.

Powyższe działania mają na celu jak najefektywniej wykorzystać potencjał intelektualny uczelni dla podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim oraz wzmocnić bezpośrednią współpracę pomiędzy pracownikami uczelni i pracownikami firm.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.