Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Wychodzc naprzeciw potrzebom sektora NAUKI i BIZNESU, zapraszamy do korzystania z MECHANIZMU KOJARZENIA PARTNERW.
Naukowcy oraz Przedsibiorcy poszukujcy wsppracy m.in. w obszarach:

  • prowadzenia wsplnych bada rwnie z wykorzystaniem laboratoriw uczelni
  • opracowania strategii dziaania firmy
  • przeprowadzenia audytu technologicznego, energetycznego lub marketingowego
  • opracowanie potrzeb szkoleniowych
  • przeprowadzenie szkole pracownikw i kadr zarzdzajcych
  • przyjcie naukowca na sta lub zatrudnienie wysokokwalifikowanego personelu

mog zgosi swoje oczekiwania i propozycje za porednictwem MECHANIZMU KOJARZENIA PARTNERW, a Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa pomoe Pastwu w nawizaniu bezporednich kontaktw.

Przedsibiorcyposzukujcy partnerw wNAUCE

Naukowcy poszukujcy partnerw w BIZNESIE

Dziaalno naukowo - badawcza Politechniki witokrzyskiej wykorzystuje szerok wspprac z przemysem.
W ramach prowadzonych wydziaw i katedr wiadczy min. usugi projektowe, wykonuje ekspertyzy, sprzdza analizy i opinie.

Politechnika realizuje rwnie programy naukowe, granty oraz wypracowuje rozwiazania patentowe.

Poniej zaprezentowano wybrane laboratoria i moliwoci wykonania bada dla potrzeb przemysu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego ustanowio nowy program pod nazw ?Broker Innowacji?, ktrego celem jest:

  • poprawa efektywnoci procesu komercjalizacji wynikw bada naukowych,
  • stworzenie infrastruktury spoecznej wspierajcej proces komercjalizacji, wiedzy i integracji rodowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym,
  • upowszechnianie wynikw bada naukowych w rodowisku przedsibiorcw.

W ramach programu zostanie wyonionych do finansowania 30 wnioskw, w ktrych jednostka wskae brokera innowacji dziaajcego w danym obszarze wiedzy, odpowiedzialnego za nawizanie wsppracy midzy rodowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co bdzie skutkowao zastosowaniem wynikw bada naukowych w kontekcie konkretnych rozwiza rynkowych.

Zadaniem wybranych brokerw innowacji, bdzie identyfikowanie projektw badawczych, ktre maj wysoki potencja komercyjny oraz budowanie i utrzymywanie sieci powiza midzy rodowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym sucych inicjowaniu procesw komercjalizacji wynikw bada naukowych.

Brokerem innowacji moe zosta osoba posiadajca tytu zawodowy magistra lub rwnorzdny w jednym z nastpujcych obszarw wiedzy: obszar nauk cisych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych, obszar nauk rolniczych, lenych i weterynaryjnych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a take dokumentowane, minimum roczne, dowiadczenie w komercjalizacji wynikw bada naukowych.

Na realizacje programu przeznaczono kwot 6,5 mln z. Cakowity koszt finansowania zada objtych jednym wnioskiem nie moe przekroczy 200 tys. z. Kwota wsparcia moe zosta zwikszona o dodatek specjalny.

Wnioski o przyznanie rodkw mona skada do 19 maja 2013 r.

Wicej na temat warunkw udziau w konkursie oraz zasad finansowania i rozliczania rodkw przyznanych na realizacje zada w programie znajdziecie Pastwo na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/brokerzy-innowacji/

Projekt ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki?, przygotowany przez Staropolsk Izb Przemysowo-Handlow polega na kompleksowym wsparciu firm i uczelni w poszukiwaniu skutecznych rozwiza w oparciu o sfer B+R, istotnych dla rozwoju regionalnej gospodarki.

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa w gwnej mierze swoj aktywno w ramach projektu skupia na:

- dziaaniach promujcych transfer wiedzy i innowacji oraz kojarzeniu partnerw, wsparciu tworzenia i rozwoju sieci wsppracy i wymiany informacji,

- szkoleniach praktycznych i staach dla pracownikw naukowych i naukowo-dydaktycznych w firmach i pracownikw przedsibiorstw na uczelniach w celu zdobycia nowych kwalifikacji w zakresie dziedzin kluczowych, istotnych dla gospodarki regionu.

Powysze dziaania maj na celu jak najefektywniej wykorzysta potencja intelektualny uczelni dla podniesienia innowacyjnoci i konkurencyjnoci przedsibiorstw w woj. witokrzyskim oraz wzmocni bezporedni wspprac pomidzy pracownikami uczelni i pracownikami firm.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.