Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Strefa naukowca

ŚWIĘTOKRZYSKI TRANSFER WIEDZY - 2013

 • NOWA FORMA WSPÓŁPRACY NAUKI Z BIZNESEM - TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE WYSOKO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU W MŚP

 Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa –  w ramach realizacji edycji projektu pn. „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu”, którego celem jest kojarzenie firm i pracowników nauki dla rozwiązywania problemów istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez firmy działalności, uruchamia nową formę współpracy nauki i biznesu - TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w MMŚP.

 Wysoko Wykwalifikowany Personel w ramach tymczasowego zatrudnienia w MMŚP prowadzić będzie działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji.

 Wysoko Wykwalifikowany Personel oznacza badaczy, inżynierów, projektantów, osoby odpowiedzialna za marketing, posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (do doświadczenia zawodowego można zaliczyć studia doktoranckie) oraz przez okres, co najmniej 2 lat poprzedzających oddelegowanie do MMŚP jest zatrudniony w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie.

 Oddelegowania na czas trwania tymczasowego zatrudnienia może odbywać się na zasadzie:

 1. uzyskania urlopu bezpłatnego u dotychczasowego pracodawcy
    lub 
2. wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Okres tymczasowego zatrudnienia wynosi do 8 m-cy. W każdym przypadku zakończenie umowy tymczasowego zatrudnienia musi nastąpić nie później niż do dnia 31.01.2015 r. Wynagrodzenie dla wysoko wykwalifikowanego personelu wypłacane jest przez SIPH na podstawie zawartej umowy cywilno – prawnej do 3 000 zł brutto miesięcznie i stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa przyjmującego na tymczasowe zatrudnienie.

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego nalężących do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych przyjęciem na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu,

badaczy, inżynierów, projektantów, osoby odpowiedzialne za marketing, zainteresowanych realizacją tymczasowego zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie województwa świętokrzyskiego.

 Etapy Rekrutacji uczestników:

UWAGA            UWAGA             UWAGA

ZAKONCZONO NABÓR WNIOSKÓW na uruchomienie tymczasowego zatrudnienia wysokowykwalifikowanego personelu w MŚP

Etapy naboru:

czerwiec 2014 r. - składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsiębiorców z woj. świętokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, którzy są zainteresowani podjęciem współpracy w obszarze badań, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.

czerwiec/lipiec 2014 - ocena komisji, zawieranie umów

lipiec 2014 - styczeń 2015 realizacja prac w ramach zawartch umów tymczasowego zatrudnienia

___________________________________________________________________________________

NABÓR - V/2014 - ZAKOŃCZONY

I etap - do dnia 16.05.2014r.         –  składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsiębiorców z woj. świętokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, którzy są zainteresowani podjęciem współpracy w obszarze badań, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.

 II etap maj 2014 r. - Komisja oceny

 III etap maj/czerwiec 2014 r. - zawieranie umów oraz rozpoczęcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia

_____________________________________________________________________________________________

NABÓR I/2014 - ZAKOŃCZONY

I etap do dnia 20.01.2014r.                              – składanie formularzy zgłoszeniowych

formularze zgłoszeniowe składają przedsiębiorcy z woj. świętokrzyskiego zainteresowani współpracą oraz wysoko wykwalifikowany personel, którzy są zainteresowani nawiązaniem kontaktów za pośrednictwem SIPH

  II etap 20.01.2014r. - 15.02.2014r.                 - kojarzenie potencjalnych partnerów przez SIPH,

w tym etapie rekrutacji następuje uzgadnianie warunków współpracy i opracowanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia (IPTZ)

  III etap do dnia 20.02.2014r.                   - składanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia

przedsiebiocy wraz wysoko wykwalifikowanym personelem skłądają wspólnie opracowany Indywidualny Plan Tymczasowego Zatrudnienia, który podlega ocenie przez Komisję Oceniającą  (na tym etapie istniej również możliwość złożenia IPTZ przez przedsiębiorstwa i wysoko wykwalifikowany personel, którzy we własnym zakresie nawiązali współpracę)

  IV etap marzec 2014 r. - Komisja oceny

 V etap marzec/ kwiecień 2014 r. - zawieranie umów i rozpoczęcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia

_____________________________________________________________________________________________ 

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować do Biura Projektu:

 Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III piętro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00

 Osoba do kontaktu: Marta Pawłowska - Koordynator tymczasowego zatrudnienia

 ______________________________________________________________________________________

 • STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - NABÓR ZAKOŃCZONY

Jesteś pracownikiem naukowym, naukowo – dydaktycznym lub dydaktycznym i chcesz odbyć staż
w biznesie. Zgłoś swoje potrzeby i oczekiwania. Dokonaj rejestracji zgłoszenia PRACOWNIKA NAUKOWEGO,
a Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa pomoże Państwu w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów
z przedsiębiorstwami województwa świętokrzyskiego.

Rejestracja PRACOWNIKA NAUKOWEGO zainteresowanego odbyciem STAŻU W BIZNESIE

 

Więcej informacji w zakładce Płatne staże - zapraszamy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTOKRZYSKI TRANSFER WIEDZY - 2011

 • staże w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego

Strefa naukowca - Nabór do projektu zakończony.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MECHANIZM KOJARZENIA PARTNERÓW

NAUKA - BIZNES

Wychodząc naprzeciw potrzebom sektora NAUKI i BIZNESU, zapraszamy do korzystania z MECHANIZMU KOJARZENIA PARTNERÓW.

Naukowcy oraz Przedsiębiorcy poszukujący partnerów do współpracy m.in. w obszarach

 • prowadzenia wspólnych badań również z wykorzystaniem laboratoriów uczelni
 • opracowania strategii działania firmy
 • przeprowadzenia audytu technologicznego, energetycznego lub marketingowego
 • opracowanie potrzeb szkoleniowych
 • przeprowadzenie szkoleń pracowników i kadr zarządzających
 • przyjęcie naukowca na staż lub zatrudnienie wysokokwalifikowanego personelu

mogą zgłosić swoje oczekiwania i propozycje za pośrednictwem MECHANIZMU KOJARZENIA PARTNERÓW,
a Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa pomoże Państwu w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów.

 •  Naukowcy poszukujący partnerów w BIZNESIE

 

REJESTRACJA ZGŁOSZENIA

 

 • Przedsiębiorcy poszukujący partnerów w NAUCE

 

REJESTRACJA ZGŁOSZENIA

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.