Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

NOWA FORMA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU - TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE W MŚP - Kolejny nabór - wyłużony termin zgłoszeń

Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa –  w ramach realizacji edycji projektu pn. „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu”, którego celem jest kojarzenie firm i pracowników nauki dla rozwiązywania problemów istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez firmy działalności, uruchamia nową formę współpracy nauki i biznesu - TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w MMŚP.

Wysoko Wykwalifikowany Personel w ramach tymczasowego zatrudnienia w MMŚP prowadzić będzie działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji.

Wysoko Wykwalifikowany Personel oznacza badaczy, inżynierów, projektantów, osoby odpowiedzialna za marketing, posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (do doświadczenia zawodowego można zaliczyć studia doktoranckie) oraz przez okres, co najmniej 2 lat poprzedzających oddelegowanie do MMŚP jest zatrudniony w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie.

Oddelegowania na czas trwania tymczasowego zatrudnienia może odbywać się na zasadzie:

1. uzyskania urlopu bezpłatnego u dotychczasowego pracodawcy
    lub 
2. wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Okres tymczasowego zatrudnienia wynosi do 8 m-cy. W każdym przypadku zakończenie umowy tymczasowego zatrudnienia musi nastąpić nie później niż do dnia 31.01.2015 r. Wynagrodzenie dla wysoko wykwalifikowanego personelu wypłacane jest przez SIPH na podstawie zawartej umowy cywilno – prawnej do 3 000 zł brutto miesięcznie i stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa przyjmującego na tymczasowe zatrudnienie.

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

  • przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego nalężących do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych przyjęciem na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu,
  • badaczy, inżynierów, projektantów, osoby odpowiedzialne za marketing, zainteresowanych realizacją tymczasowego zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie województwa świętokrzyskiego.

 Etapy Rekrutacji uczestników:

UWAGA            UWAGA             UWAGA

NABÓR ZAKOŃCZONO na uruchomienie tymczasowego zatrudnienia wysokowykwalifikowanego personelu w MŚP

Etapy naboru:

czerwiec 2014 r. - składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsiębiorców z woj. świętokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, którzy są zainteresowani podjęciem współpracy w obszarze badań, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.

czerwiec/lipiec 2014 - ocena komisji, zawieranie umów

lipiec 2014 - styczeń 2015 realizacja prac w ramach zawartych umów tymczasowego zatrudnienia

____________________________________________________________________________

NABÓR - V/2014 - ZAKOŃCZONY

I etap - do dnia 16.05.2014r.         –  składanie formularzy zgłoszeniowych wraz z Indywidualnym Planem Tymczasowego Zatrudnienia przez przedsiębiorców z woj. świętokrzyskiego oraz wysoko wykwalifikowany personel, którzy są zainteresowani podjęciem współpracy w obszarze badań, prowadzenia prac rozwojowych i innowacji.

 II etap maj 2014 r. - Komisja oceny

 III etap maj/czerwiec 2014 r. - zawieranie umów oraz rozpoczęcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia

__________________________________________________________________________________________

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować do Biura Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III piętro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00

Osoba do kontaktu: Marta Pawłowska - Koordynator tymczasowego zatrudnienia m_pawlowska@siph.com.pl

______________________________________________________________________________

NABÓR I/2014 - ZAKOŃCZONY

I etap do dnia 20.01.2014r.                               – składanie formularzy zgłoszeniowych

formularze zgłoszeniowe składają przedsiębiorcy z woj. świętokrzyskiego zainteresowani współpracą oraz wysoko wykwalifikowany personel, którzy są zainteresowani nawiązaniem kontaktów za pośrednictwem SIPH

 II etap 20.01.2014r. - 15.02.2014r.                 - kojarzenie potencjalnych partnerów przez SIPH,

w tym etapie rekrutacji następuje uzgadnianie warunków współpracy i opracowanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia (IPTZ)

 III etap do dnia 20.02.2014r.                  - składanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia

Wydłużono termin III etapu do dnia 7 marca 2014 r.

przedsiebiocy wraz wysoko wykwalifikowanym personelem skłądają wspólnie opracowany Indywidualny Plan Tymczasowego Zatrudnienia, który podlega ocenie przez Komisję Oceniającą  (na tym etapie istniej również możliwość złożenia IPTZ przez przedsiębiorstwa i wysoko wykwalifikowany personel, którzy we własnym zakresie nawiązali współpracę)

 IV etap marzec 2014 r. - Komisja oceny

V etap marzec/ kwiecień 2014 r. - zawieranie umów i rozpoczęcie prac w ramach tymczasowego zatrudnienia

Dokumentacja dostępna poniżej w załącznikach.

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować do Biura Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III piętro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00

Osoba do kontaktu: Marta Pawłowska - Koordynator tymczasowego zatrudnienia

ŚWIĘTOKRZYSKI TRANSFER WIEDZY 2013 - Ogłoszenie Naboru - staże na Politechnice Świętokrzyskiej

STAŻE PRACOWNIKÓW FIRM NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ - NABÓR ZAKOŃCZONY XII 2013 r.

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, jako Lider Projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” wraz z Politechniką Świętokrzyską Partnerem Projektu ogłasza nabór chętnych do udziału w praktycznych stażach na Politechnice Świętokrzyskiej.

 I Nabór zgłoszeń  - 3 staże na Politechnice Świętokrzyskiej - nabór rozstrzygnięty, wyniki podanow w załącznikach

Składanie formularzy zgłoszeniowych

do  30.06. 2013 r.

 

Potwierdzenie możliwości realizacji stażu i ustalenie osoby opiekuna (przez PŚk) oraz złożenie wstępnej wersji IPS (przez kandydata)

 

do 21.07. 2013 r. zmiana terminu
do 25.07.2013 r.


Komisja Oceny


31.07.2013 r.

Złożenie ostatecznej wersji IPS (opracowanej wspólnie z opiekunem) i zawieranie umów stażowych

I połowa
września 2013 r.

Rozpoczęcie realizacji staży

15.09.2013 r.

 II Nabór zgłoszeń  - 4 staże na Politechnice Świętokrzyskiej - nabór zakończono, zmiana regulaminu i załączników - wrzesień 2013 r.

Składanie formularzy zgłoszeniowych

do  4.11.2013 r.

Potwierdzenie możliwości realizacji stażu i ustalenie osoby opiekuna (przez PŚk) oraz złożenie wstępnej wersji IPS (przez kandydata)

 

do 25.11.2013 r.


Komisja Oceny - wyniki komisji w załacznikach


10.12.2013 r.

Złożenie ostatecznej wersji IPS (opracowanej wspólnie z opiekunem) i zawieranie umów stażowych

Styczeń 2014 r.

Rozpoczęcie realizacji staży

15.02.2014 r.

Osoby zainteresowane udziałem w stażach na Politechnice Świętokrzyskiej proszone są o zapoznanie się z dokumentami umieszczonymi poniżej. Rejestracji zgłoszenia mozna dokonać poprzez zakładkę Strefa przedsiebiorcy

Miejsce składania zgłoszeń:

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

III piętro, tel. 41 368 02 78
w godzinach: 8:00 - 15:00

Politechnika Świętokrzyska
Aleja Tysiąclecia PP 1, 25-314 Kielce

Budynek A, pok. 18 C
Dział Współpracy z Podmiotami Gospodarczymi
i Innowacyjnej Gospodarki

tel. 41 34 24 319
w godzinach: 8.00 – 15:00

 Osoby do kontaktu:

 Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa

 Politechnika Świętokrzyska

Świętokrzyski Transfer Wiedzy 2013 - Ogłoszenie Naboru na staże w firmach

STAŻE NAUKOWCÓW W ŚWIĘTOKRZYSKICH FIRMACH - NABÓR ZAKOŃCZONY XII 2013 r.

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, jako Lider Projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” wraz z Politechniką Świętokrzyską Partnerem Projektu ogłasza nabór chętnych do udziału w praktycznych stażach w przedsiębiorstwach oraz na Politechnice Świętokrzyskiej.

I Nabór zgłoszeń - 10 staży w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego - nabór roztrzygnięty, wyniki podano w załącznikach 

Składanie formularzy zgłoszeniowych            do 24.06.2013 r.
Składanie Indywidualnego Planu Stażu         do 10.07.2013 r. zakończono przyjmowanie zgłoszeń do I Naboru
Komisja oceny                                              15.07.2013 r.
Zawieranie umów stażowych                        sierpień 2013 r.
Rozpoczęcie realizacji staży                          wrzesień 2013 r.

II Nabór zgłoszeń - 10 staży w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego  - NABÓR  ZAKOŃCZONO - zmiana załączników do regulaminu - wrzesień 2013      

Składanie formularzy zgłoszeniowych              do 02.11.2013 r.
Składanie Indywidualnego Planu Stażu           do 25.11.2013 r.
Komisja oceny                                               10.12.2013 r. - wyniki komisji w załącznikach
Zawierania umów stażowych              grudzień 2013 – styczeń 2014 r.
Rozpoczęcie realizacji staży                          styczeń 2014 r.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zapoznanie się z dokumentami umieszczonymi poniżej. Rejestracji zgłoszenia przedsiebiorcy mogą dokonać poprzez zakładkę Strefa przedsiebiorcy, a zainteresowani naukowcy poprzez zakładkę Strefa naukowca.

Staże w przedsiębiorstwach

Regulamin staże SIPH
Formularz zgłoszeniowy pracownika naukowego- staże SIPH
Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa przyjmujacego na staż -staże SIPH
Indywidualny Plan Stażu SIPH
Karta oceny IPS SIPH

Miejsce składania zgłoszeń:

osobiście lub drogą pocztową:

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III pietro, tel. 41 368 02 78
w godzinach: 8:00 - 15:00

w postaci scanu na adres e-mailowy info@izbainnowacji.pl

Osoby do kontaktu:
Marta Pawłowska m_pawlowska@siph.com.pl
Emilia Sutowicz e_sutowicz@siph.com.pl

Staże w Jednostkach Naukowych

Przypominamy, że istnieje jeszcze możliwość realizacji stażu pracownika przedsiebiorstwa w jednostce naukowej/ uczelni w ramach realizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo - Handlową projektu pn." Świetokrzyski Transfer Wiedzy - wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki".

W zakładce "Dokumentacja-pliki" znajdziecie Państwo krótką informację, jak ubiegać się o płatny staż w ramach naszego projektu.

Zapraszamy

Zarządzanie własnością intelektualną w praktyce - ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Szanowni Państwo,

 Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa zaprasza do udziału w szkoleniu realizowanym
w ramach projektu pn.: „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”.

Szkolenie praktyczne

Zarządzanie własnością intelektualną w praktyce

 Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego, a także pracowników naukowych oraz pracowników naukowo – dydaktycznych uczestniczących bądź zainteresowanych udziałem w płatnych stażach realizowanych w ramach ww. projektu.

 Szkolenie z zakresu zarządzania własnością intelektualną jest obowiązkowym komponentem kompleksowego wsparcia pracowników naukowych oraz przedsiębiorstw w ramach realizowanego projektu.

Szkolenie odbędzie się  19-20-27 czerwca 2012r.

w Kielcach – Hotel IBIS ul. Warszawska 19

 Zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 14.06.2012 r. formularza zgłoszeniowego na nr fax 41/ 368 02 78 lub pocztą elektroniczną na adres m_pawlowska@siph.com.pl. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ramowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce "Dokumentacja - pliki". Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu - SIPH Kielce, ul. Sienkiewicza 53 III p. tel. 41/368-02-78

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.