Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

ŚWIĘTOKRZYSKI TRANSFER WIEDZY 2013

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa z przyjemnością informuje, że rozpoczęła w partnerstwie z Politechniką Świętokrzyską z dniem 1 kwietnia 2013 r. realizację nowego projektu pn. „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu”.

Czas trwania projektu: od kwietnia 2013 do lutego 2015 r.

Cel projektu: wykorzystanie potencjału intelektualnego uczelni dla podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego poprzez wzmocnienie bezpośredniej współpracy pomiędzy pracownikami uczelni i pracownikami przedsiębiorstw. Transfer wiedzy i innowacji między sferą nauki, a przedsiębiorstwami województwa świętokrzyskiego realizowany będzie poprzez staże dla pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych, pracowników przedsiębiorstw oraz poprzez zatrudnienie personelu wyskokokwalifikowanego.

Dzięki realizacji staży przedsiębiorca ma możliwość udoskonalenia procesów produkcyjnych i organizacyjnych, a pracownicy naukowi mają możliwość nabycia doświadczenia i praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy w biznesie.

Planowane działania:

 • 20 staży dla pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych
  w przedsiębiorstwach, czas trwania do 8 miesięcy,
 • 7 staży dla pracowników firm odbywających staż naukowy na Politechnice Świętokrzyskiej, czas trwania do 6 miesięcy,
 • 10 ekspertów -  tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu, czas trwania do 8 miesiecy.

Adresaci projektu:

 • pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni uczelni zainteresowani uczestnictwem w stażach w przedsiebiorstwach województwa świetokrzyskiego,
 • przedsiebiorcy oraz pracownicy przedsiebiorstw województwa świętikrzyskiego zainteresowani uczestnictwem w stażach na Politechnice Świętokrzyskiej
 • wysokokwalifikowany personel zainteresowany czasowym ztrudnieniem w MMŚP

Realizator projektu:

Lider projektu - Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa
Partner projektu - Politechnika Świętokrzyska

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Staże w przedsiębiorstwach objęte są pomocą de minimis.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTOKRZYSKI TRANSFER WIEDZY 2011

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w oparciu o wieloletnie doświadczenie realizowała projekt „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki” polegający na kompleksowym wsparciu przedsiębiorstw jak również pracowników naukowych w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań dla rozwoju regionalnej gospodarki.

Projekt był kompleksowym wsparciem firm i uczelni w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań w oparciu o sferę B+R, istotnych dla rozwoju gospodarki poprzez:

 • działania promujące transfer wiedzy i innowacji oraz kojarzenie partnerów, wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji,
 • szkolenia praktyczne mające na celu przygotowanie do poszukiwania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w nauce i biznesie,
 • płatne staże dla pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych w przedsiębiorstwach, jak również staże dla pracowników firm w jednostkach naukowych w oparciu o indywidualne programy staży.

Adresaci projektu

Działania w projekcie skierowane były do osób, przedsiębiorstw i uczelni związanych z kluczowymi specjalizacjami/ branżami regionu świętokrzyskiego określonymi w Regionalnej Strategii Województwa Świętokrzyskiego, w szczególności związanymi z efektywnym wykorzystaniem energii, turystyką medyczną, działalnością targowo – wystawienniczą, transferem wiedzy, wzornictwem.

Wykorzystanie potencjału naukowego to szansa ekonomicznego rozwoju regionu świętokrzyskiego. Dzięki współpracy nauki i biznesu przedsiębiorcy mogą skorzystać z najnowszych osiągnięć nauki, rozwiązań technologicznych i produktowych, a naukowcy dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w dzielność biznesową zdobywają prestiż i praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki.

Czas trwania projektu: od października 2011 r. do września 2013 r.

 Realizator: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach.

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Staże oraz szkolenia objęte są pomocą de minimis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekty realizowane na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.