Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

WITOKRZYSKI TRANSFER WIEDZY 2013

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa z przyjemnoci informuje, e rozpocza w partnerstwie z Politechnik witokrzysk z dniem 1 kwietnia 2013 r. realizacjnowego projektu pn. ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? biznes dla nauki ? nauka dla biznesu?.

Czas trwania projektu:od kwietnia 2013 dolutego 2015 r.

Cel projektu: wykorzystanie potencjau intelektualnego uczelni dla podniesienia innowacyjnoci i konkurencyjnoci przedsibiorstw wojewdztwa witokrzyskiego poprzez wzmocnienie bezporedniej wsppracy pomidzy pracownikami uczelni i pracownikami przedsibiorstw. Transfer wiedzy i innowacji midzy sfer nauki, a przedsibiorstwami wojewdztwa witokrzyskiego realizowany bdzie poprzez stae dla pracownikw naukowych, naukowo ? dydaktycznych i dydaktycznych, pracownikw przedsibiorstw oraz poprzez zatrudnienie personelu wyskokokwalifikowanego.

Dziki realizacji stay przedsibiorca ma moliwo udoskonalenia procesw produkcyjnych i organizacyjnych, a pracownicy naukowi maj moliwo nabycia dowiadczenia i praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy w biznesie.

Planowane dziaania:

 • 20 stay dla pracownikw naukowych, naukowo ? dydaktycznych i dydaktycznych
  w przedsibiorstwach, czas trwaniado 8 miesicy,
 • 7stay dla pracownikw firm odbywajcych sta naukowy na Politechnice witokrzyskiej, czas trwaniado 6 miesicy,
 • 10 ekspertw - tymczasowe zatrudnienie w MMP wysoko wykwalifikowanego personelu, czas trwaniado 8 miesiecy.

Adresaci projektu:

 • pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni uczelni zainteresowani uczestnictwem w staachw przedsiebiorstwach wojewdztwa wietokrzyskiego,
 • przedsiebiorcy oraz pracownicy przedsiebiorstw wojewdztwa witikrzyskiegozainteresowani uczestnictwem w staach na Politechnice witokrzyskiej
 • wysokokwalifikowany personel zainteresowany czasowym ztrudnieniem w MMP

Realizator projektu:

Lider projektu - Staropolska Izba Przemysowo - Handlowa
Partner projektu - Politechnika witokrzyska

rdo finansowania: Projektwspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Stae w przedsibiorstwach objte s pomoc de minimis.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WITOKRZYSKI TRANSFER WIEDZY 2011

Staropolska Izba Przemysowo ? Handlowa w oparciu o wieloletnie dowiadczenierealizowaa projekt ?witokrzyski Transfer Wiedzy ? wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki? polegajcy na kompleksowym wsparciu przedsibiorstw jak rwnie pracownikw naukowych w poszukiwaniu skutecznych rozwiza dla rozwoju regionalnej gospodarki.

Projektby kompleksowym wsparciem firm i uczelni w poszukiwaniu skutecznych rozwiza w oparciu o sfer B+R, istotnych dla rozwoju gospodarki poprzez:

 • dziaania promujce transfer wiedzy i innowacji oraz kojarzenie partnerw, wsparcie tworzenia i rozwoju sieci wsppracy i wymiany informacji,
 • szkolenia praktyczne majce na celu przygotowanie do poszukiwania i wdraania innowacyjnych rozwiza w nauce i biznesie,
 • patne stae dla pracownikw naukowych, naukowo ? dydaktycznych w przedsibiorstwach, jak rwnie stae dla pracownikw firm w jednostkach naukowych w oparciu o indywidualne programy stay.

Adresaci projektu

Dziaania w projekcie skierowanebyy do osb, przedsibiorstw i uczelni zwizanych z kluczowymi specjalizacjami/ branami regionu witokrzyskiego okrelonymi w Regionalnej Strategii Wojewdztwa witokrzyskiego, w szczeglnoci zwizanymi z efektywnym wykorzystaniem energii, turystyk medyczn, dziaalnoci targowo ? wystawiennicz, transferem wiedzy, wzornictwem.

Wykorzystanie potencjau naukowego to szansa ekonomicznego rozwoju regionu witokrzyskiego. Dziki wsppracy nauki i biznesu przedsibiorcy mog skorzysta z najnowszych osigni nauki, rozwiza technologicznych i produktowych, a naukowcy dziki bezporedniemu zaangaowaniu w dzielno biznesow zdobywaj presti i praktyczn wiedz o funkcjonowaniu gospodarki.

Czas trwania projektu: od padziernika 2011 r. do wrzenia 2013 r.

Realizator: Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa w Kielcach.

rdo finansowania: Projektwspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Stae oraz szkolenia objte s pomoc de minimis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekty realizowane na podstawie umowy ze witokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki, priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Dziaanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziaanie 8.2.1 Wsparcie dla wsppracy sfery nauki i przedsibiorstw.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.