Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Konferencja Przedsiębiorczość Intelektualna i Technologiczna

Staropolska Izba Przemysłowo–Handlowa w dniu 08 grudnia 2011 r. zorganizowała konferencję PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INTELEKTUALNA I TECHNOLOGICZNA - płatne staże dla pracowników naukowych w biznesie, która zainaugurowała realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach pn.: „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”.

 

W konferencji uczestniczyło 80 osób, wśród których byli pracownicy naukowi i naukowo – dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wyższej Szkoły Handlowej, jak również Wyższej Szkoły Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych. Wśród uczestników konferencji licznie reprezentowani byli również przedstawiciele przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego, zainteresowani przyjęciem pracowników naukowych na staż do swoich firm.

 

Podczas konferencji zostały zaprezentowane zagadnienia związane ze strategią Europa 2020, propozycje finansowania przedsięwzięć nauki i biznesu, możliwości wykorzystania w gospodarce potencjału naukowo – badawczego oraz szanse zbliżenia świata nauki i biznesu min. poprzez staże w przedsiębiorstwach.

 

Przybyłych gości oraz uczestników konferencji przywitał Prezydent SIPH Ryszard Zbróg, który następnie przedstawił propozycje Unii Europejskiej finansowania przedsięwzięć nauki i biznesu w okresie 2014 – 2020. W szczególności zwrócił uwagę na założenia strategii Europa 2020, nowej europejskiej strategii innowacji oraz założeń do projektu Horyzont 2020.

 

Dyrektor Biura POKL Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Pan Krzysztof Szczypiór zwrócił uwagę uczestników konferencji na korzyści dla kadry naukowej jak również dla przedsiębiorstw wynikające z podjęcia staży w firmach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kreatywność i podejmowane wyzwań – warunkiem wzrostu konkurencyjności regionów było myślą przewodnią prezentacji Pana Krzysztofa Wójcika przedstawiciela Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, który odniósł się do roli innowacji i transferu wiedzy w rozwoju gospodarki, w szczególności naszego regionu.

 

Dla przedsiębiorców uczestniczących w konferencji ważnym były wystąpienia JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej Prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka oraz Prof. dr hab. Mieczysława Poborskiego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Znamienici goście w swoich wystąpieniach  wskazywali na możliwości wykorzystania w gospodarce potencjału naukowo – badawczego uczelni wyższych regionu świętokrzyskiego.

 

Nowoczesne laboratoria stanowiące zaplecze badawcze, dostępne dzięki realizacji projektu na rozwój bazy badawczej uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego było przedmiotem prezentacji Pani Moniki Mazurkiewicz reprezentującej Dział Funduszy Europejskich przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

 

Pani Dorota Tekieli – Bisińska Wicedyrektor SIPH Kierownik Projektu przedstawiła uczestnikom konferencji kompleksowe informacje na temat oferty projektu, zasad i warunków rekrutacji do projektu, grupy docelowej oraz zasad odbywania płatnych staży w ramach projektu. W prezentacji zwróciła uwagę, że projekt oferuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych. Dzięki współpracy nauki i biznesu w ramach płatnych staży, przedsiębiorcy mogą skorzystać z najnowszych osiągnięć nauki, rozwiązań technologicznych i produktowych, a naukowcy dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w działalność biznesową zdobywają prestiż i praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki.

 

Dodatkowo podczas konferencji pracownicy naukowi zainteresowani odbyciem stażu w przedsiębiorstwie oraz przedsiębiorcy zainteresowani przyjęciem pracownika naukowego na staż mieli możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji odnośne zasad i warunków udziału w stażach w ramach projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.