Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

Seminarium "Kluczowe Branże Regionu"

W dniu 19 stycznia 2012 r. w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przy ul. Sienkiewicza 53 odbyło się Seminarium pn. „Kluczowe branże regionu”, adresowane do przedsiębiorców pragnących przyjąć pracownika naukowego na staż oraz pracowników naukowych, zainteresowanych odbyciem staży w przedsiębiorstwach.

Wiodącym tematem seminarium było zaprezentowanie, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego, kluczowych branż, mogących mieć największy potencjał i szanse rozwoju w regionie. Seminarium poświecono tej problematyce z uwagi na ścisły związek pomiędzy źródłami finansowania planowanych staży a kryterium strategicznym określonym przez Instytucję Pośredniczącą, iż „projekt zakłada realizację staży i szkoleń praktycznych podnoszących i/lub umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji w zakresie dziedzin kluczowych, istotnych dla gospodarki regionu, określonych w RSI WŚ”.   

Szkolenie otworzyła Wicedyrektor SIPH, Kierownik Projektu, pani Dorota Tekieli-Bisińska, która przypomniała m.in. główne propozycje Unii Europejskiej dot. finansowania przedsięwzięć nauki
i biznesu w okresie 2014-2020 oraz zaprezentowała problematykę kluczowych branż regionu w kontekście planowanych staży w przedsiębiorstwach.

W dalszej części seminarium pan mecenas Arkadiusz Płoski przybliżył praktyczne kwestie związane z problematyką prawa własności intelektualnej w aspekcie realizacji stażu w projekcie. Przedstawił główne założenia prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.

Program spotkania obejmował także przedstawienie planowanych działań w ramach projektu, zasad przygotowania i realizacji staży oraz zasad procesu rekrutacji uczestników, co zaprezentowała pani Marta Pawłowska, specjalista ds. rekrutacji i promocji w Projekcie.

Wysoka frekwencja na spotkaniu reprezentantów zarówno świata nauki, jak i biznesu świadczy o dużym zainteresowaniu zaprezentowaną tematyką, realizowaną w ramach Projektu „Świętokrzyski Transfer wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.