Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

W dniu 19 stycznia 2012 r. w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysowo-Handlowej przy ul. Sienkiewicza 53 odbyo si Seminarium pn. ?Kluczowe brane regionu?, adresowane do przedsibiorcw pragncych przyj pracownika naukowego na sta oraz pracownikw naukowych, zainteresowanych odbyciem stay w przedsibiorstwach.

Wiodcym tematem seminarium byo zaprezentowanie, okrelonych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wojewdztwa witokrzyskiego, kluczowych bran, mogcych mie najwikszy potencja i szanse rozwoju w regionie. Seminarium powiecono tej problematyce z uwagi na cisy zwizek pomidzy rdami finansowania planowanych stay a kryterium strategicznym okrelonym przez Instytucj Poredniczc, i ?projekt zakada realizacj stay i szkole praktycznych podnoszcych i/lub umoliwiajcych zdobycie nowych kwalifikacji w zakresie dziedzin kluczowych, istotnych dla gospodarki regionu, okrelonych w RSI W?.

Szkolenie otworzya Wicedyrektor SIPH, Kierownik Projektu, pani Dorota Tekieli-Bisiska, ktra przypomniaa m.in. gwne propozycje Unii Europejskiej dot. finansowania przedsiwzi nauki
i biznesu w okresie 2014-2020 oraz zaprezentowaa problematyk kluczowych bran regionu w kontekcie planowanych stay w przedsibiorstwach.

W dalszej czci seminarium pan mecenas Arkadiusz Poski przybliy praktyczne kwestie zwizane z problematyk prawa wasnoci intelektualnej w aspekcie realizacji stau w projekcie. Przedstawi gwne zaoenia prawa autorskiego oraz prawa wasnoci przemysowej.

Program spotkania obejmowa take przedstawienie planowanych dziaa w ramach projektu, zasad przygotowania i realizacji stay oraz zasad procesu rekrutacji uczestnikw, co zaprezentowaa pani Marta Pawowska, specjalista ds. rekrutacji i promocji w Projekcie.

Wysoka frekwencja na spotkaniu reprezentantw zarwno wiata nauki, jak i biznesu wiadczy o duym zainteresowaniu zaprezentowan tematyk, realizowan w ramach Projektu ?witokrzyski Transfer wiedzy ? wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki?.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.