Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

RADOSNYCH ŚWIĄT - SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Wszystkim Naszym Partnerom - Przedsiębiorcom - Pracownikom Nauki 
życzenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów zawodowych i osobistych w nadchodzącym 2014 roku

życzy Zespół projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy
 biznes dla nauki - nauka dla biznesu”

TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE - Wysoko Wykwalifikownay Personel w MMŚP

Staropolska Izba Przemysłowo- Handlowa –  w ramach realizacji edycji projektu pn. „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu”, którego celem jest kojarzenie firm i pracowników nauki dla rozwiązywania problemów istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez firmy działalności, uruchamia nową formę współpracy nauki i biznesu - TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE Wysoko Wykwalifikowanego Personelu w MMŚP.

Wysoko Wykwalifikowany Personel w ramach tymczasowego zatrudnienia w MMŚP prowadzić będzie działalność w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji.

Wysoko Wykwalifikowany Personel oznacza badaczy, inżynierów, projektantów, osoby odpowiedzialna za marketing, posiadające wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (do doświadczenia zawodowego można zaliczyć studia doktoranckie) oraz przez okres, co najmniej 2 lat poprzedzających oddelegowanie do MMŚP jest zatrudniony w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie.

Oddelegowania na czas trwania tymczasowego zatrudnienia może odbywać się na zasadzie:

1. uzyskania urlopu bezpłatnego u dotychczasowego pracodawcy
    lub 
2. wykonywania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Okres tymczasowego zatrudnienia wynosi do 8 m-cy. W każdym przypadku zakończenie umowy tymczasowego zatrudnienia musi nastąpić nie później niż do dnia 31.01.2015 r. Wynagrodzenie dla wysoko wykwalifikowanego personelu wypłacane jest przez SIPH na podstawie zawartej umowy cywilno – prawnej do 3 000 zł brutto miesięcznie i stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa przyjmującego na tymczasowe zatrudnienie.

Do udziału w projekcie zapraszamy: 

przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego nalężących do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zainteresowanych przyjęciem na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu,

badaczy, inżynierów, projektantów, osoby odpowiedzialne za marketing, zainteresowanych realizacją tymczasowego zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie województwa świętokrzyskiego.

 Etapy Rekrutacji uczestników:

I etap do dnia 20.01.2014r.         – składanie formularzy zgłoszeniowych

składają przedsiębiorcy z woj. świętokrzyskiego zainteresowani współpracą oraz wysoko wykwalifikowany personel, którzy są zainteresowani nawiązaniem kontaktów za pośrednictwem SIPH

 II etap 20.01.2014r. - 15.02.2014r.                 - kojarzenie potencjalnych partnerów przez SIPH,

uzgadnianie warunków współpracy i opracowanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia (IPTZ)

 III etap do dnia 20.02.2014r.       - składanie Indywidualnego Planu Tymczasowego Zatrudnienia

przedsiebiocy wraz wysoko wykwalifikowanym personelem skłądają wspólnie opracowany Indywidualny Plan Tymczasowego Zatrudnienia, który podlega ocenie przez Komisję Oceniającą  (na tym etapie istniej również możliwość złożenia IPTZ przez przedsiębiorstwa i wysoko wykwalifikowany personel, którzy we własnym zakresie nawiązali współpracę)

 IV etap marzec 2014 r. - Komisja oceny

 V etap marzec/ kwiecień 2014 r. - zawieranie umów tymczasowego zatrudnienia

DOKUMENTACJA BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE NA www.izbainnowacji.pl

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować do Biura Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
III piętro, tel. 41 368 02 78, w godzinach: 8:00 - 15:00

Osoba do kontaktu: Marta Pawłowska - kordynator tymczasowego zatrudnienia m_pawlowska@siph.com.pl

 

WYNIKI KOMISJI OCENIAJĄCEJ grudzień 2013 r.– STAŻE

Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa informuje, że w wyniku prac Komisji Oceniającej na posiedzeniu w grudniu 2013 r. rekomendowano:

  • 4 projekty staży przedsiębiorców do realizacji na Politechnice Świętokrzyskiej.
  • 12 projektów staży naukowców w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego

 Szczegółową informację o wynikach oceny każdy z uczestników konkursu otrzyma indywidualnie drogą mailową.

 Poniżej wyniki komisji oceniającej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.