Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

feed-image RSS

DOTACJE NA E-BIZNES

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako Regionalna Instytucja Finansująca
oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkania informacyjne
poświęcone działaniu:
8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 


Termin i miejsce spotkania: 07.05.2013 r. godz. 10.00-14.00 -  Hotel Ibis Kielce Centrum, ul. Warszawska 19

 Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:

- co to jest e-usługa,
- jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 PO IG,
- jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie,
- zasady i wysokość dofinansowania,
- na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości,
- wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków,
- zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy,
- procedura aplikacyjna,
- organizacja oceny projektów,
- kryteria oceny wniosków, formalne, merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne.

Formularz zgłoszeniowy oraz program spotkania dostępne są na stronie: www.siph.com.pl
Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja uczestników prowadzona będzie do 30.04.2013 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny 
W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z p.Bartłomiejem Grzegorczykiem:
b_grzegorczyk@siph.com.pl lub tel. 41 344 43 92 w 35.

  

„Broker Innowacji” – Nowy Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło nowy program pod nazwą „Broker Innowacji”, którego celem jest:

  • poprawa efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • stworzenie infrastruktury społecznej wspierającej proces komercjalizacji, wiedzy i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym,
  • upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców.

W ramach programu zostanie wyłonionych do finansowania 30 wniosków, w których jednostka wskaże brokera innowacji działającego w danym obszarze wiedzy, odpowiedzialnego za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowych w kontekście konkretnych rozwiązań rynkowych.

Zadaniem wybranych brokerów innowacji, będzie identyfikowanie projektów badawczych, które mają wysoki potencjał komercyjny oraz budowanie i utrzymywanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.

Brokerem innowacji może zostać osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w jednym z następujących obszarów wiedzy: obszar nauk ścisłych, obszar nauk przyrodniczych, obszar nauk technicznych, obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także dokumentowane, minimum roczne, doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych.

Na realizacje programu przeznaczono kwotę 6,5 mln zł. Całkowity koszt finansowania zadań objętych jednym wnioskiem nie może przekroczyć 200 tys. zł. Kwota wsparcia może zostać zwiększona o dodatek specjalny.

Wnioski o przyznanie środków można składać do 19 maja 2013 r.

Więcej na temat warunków udziału w konkursie oraz zasad finansowania i rozliczania środków przyznanych na realizacje zadań w programie znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/brokerzy-innowacji/

Staże w Jednostkach Naukowych

Przypominamy, że istnieje jeszcze możliwość realizacji stażu pracownika przedsiebiorstwa w jednostce naukowej/ uczelni w ramach realizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo - Handlową projektu pn." Świetokrzyski Transfer Wiedzy - wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki".

W zakładce "Dokumentacja-pliki" znajdziecie Państwo krótką informację, jak ubiegać się o płatny staż w ramach naszego projektu.

Zapraszamy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.