Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Rejestracja Pracownika Naukowego zainteresowanego odbyciem stażu w Biznesie

DANE KANDYDATA NA STAŻ

Imię
Nazwisko
Płeć
Data urodzenia
Format: DD-MM-RRRR
Pesel
 
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta
 
Telefon kontaktowy
Format: XXX XXX XXX,
XX XXX XX XX
Email
 

DANE O ZATRUDNIENIU

Nazwa uczelni / jednostki naukowej
 
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta
 
Jednostka organizacyjna / wydział / instytut / zakład
 
Podstawa zatrudnienia Umowa o pracę
Umowa cywilno - prawna
Mianowanie
inna
 
Stanowisko
Pracownik naukowy Pracownik naukowo-dydaktyczny Pracownik dydaktyczny
Profesor Profesor Profesor
Docent Docent Docent
Adiunkt Adiunkt Adiunkt
Asystent Asystent Asystent
 
Tytuł naukowy Prof.
Dr hab.
Dr hab. inż.
Dr
Dr inż.
Mgr
Mgr inż.
 

DODATKOWE KOMPETENCJE

Doświadczenia zagraniczne w tym stypendia/studia zagraniczne
Dodatkowe kursy i szkolenia
Języki obce - stopień znajomości

PREFERENCJE DOTYCZĄCE STAŻU

 
Specjalizacje regionu Efektywne wykorzystanie energii
Transfer wiedzy
Branża targowo - kongresowa
Turystyka medyczna
Wzornictwo
Inna
 
Dyscyplina naukowa (wybierz max 3)
Nauki przyrodnicze (ang. Natural Sciences).
     matematyka
     informatyka
     fizyka
     chemia
     nauki o Ziemi i środowisku
     biologia
     inne nauki przyrodnicze
Nauki inżynieryjne i techniczne (ang. Engineering and Technology).
     inżynieria cywilna
     inżynieria elektryczna, elektroniczna i komputerowa
     inżynieria mechaniczna
     inżynieria chemiczna
     inżynieria materiałowa
     inżynieria medyczna
     inżynieria środowiskowa
     biotechnologia środowiskowa
     biotechnologia przemysłowa
     nanotechnologia
     inne nauki techniczne i inżynieryjne
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu (ang. Medical and Health Sciences).
     medycyna podstawowa
     medycyna kliniczna
     nauki o zdrowiu
     biotechnologia zdrowotna
     inne nauki medyczne
Nauki rolnicze (ang. Agricultural Sciences).
     rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
     nauka o zwierzętach i nabiale
     nauki weterynaryjne
     biotechnologia rolnicza
     inne nauki rolnicze
Nauki społeczne (ang. Social Sciences).
     psychologia
     ekonomia i zarządzanie (ang. economics and Business)
     pedagogika
     socjologia
     prawo
     politologia
     geografia społeczna i ekonomiczna
     media i komunikowanie
     inne nauki społeczne
Nauki humanistyczne (ang. Humanities).
     historia i archeologia
     językoznawstwo i literaturoznawstwo
     filozofia, etyka i religioznawstwo
     inne nauki humanistyczne
Sztuka (ang. Art).
     sztuki plastyczne
     muzyka
     historia sztuki
 
Preferowana branża na staż (wybierz max 5) Administracja
Architektura
Automatyka/maszyny
Badania i rozwój
Biologia/biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Ekonomia
Elektronika
Energetyka/ gazownictwo
Farmacja/ laboratorium
Finanse/ bankowość/ ubezpieczenia
Fizyka
Geodezja/ geologia
Geofizyka
Górnictwo
Handel
Informatyka/ grafika
Internet/e-commerce
Inżynieria
Komputery i Internet
Kultura i sztuka
Kontrola jakości/ audyt
Marketing/ public relations
Mechanika/ motoryzacja
Media/ dziennikarstwo
Medycyna/ opieka zdrowotna
Militaria
Ochrona środowiska/ ekologia
Prawo
Przemysł/ produkcja
Przemysł ciężki/ wydobywczy
Reklama/ komunikacja
Rolnictwo/ ogrodnictwo
Sport i turystyka
Telekomunikacja
Transport/ spedycja/ dystrybucja
Weterynaria
Inna
Jaka?
 
Kwalifikacje i doświadczenie Kandydata na staż związane z zakresem planowanego stażu
 
Charakterystyka stażu

Proszę wpisać krótki opis specjalizacji, obszarów problemowych możliwych do rozwiązania w trakcie stażu w przedsiębiorstwie. Możliwe do zastosowania metody badawcze i opisy ewentualnego/ych rezultatu/ów.

 
Propozycja Przedsiębiorstwa, w którym realizowany byłby staż (nazwa, adres, dane kontaktowe)

Pole wypełniane w przypadku zainteresowania odbyciem stażu w konkretnej firmie.

 
Preferowany termin rozpoczęcia stażu
Preferowany  [rrrr-mm]:  
Alternatywny [rrrr-mm]:  
  Dowolny


Akceptuję poniższe warunki:
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu udziału w projekcie „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” i akceptuję jego warunki.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz 883 z późń. Zm.) dla potrzeb realizacji projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu”.
 
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych, potwierdzam zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym.
Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie.
Oświadczam, że zastałem/am poinformowana/y, iż Projekt pn.: „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z przystąpieniem do projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. 2006, Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami), do celów związanych z realizacją i promocją Projektu.
Oświadczam, iż nie uczestniczę w stażu organizowanym w ramach innego projektu VIII Priorytetu - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Oświadczam, ze uczelnia, wyraża zgodę, o ile jest ona wymagana odrębnymi przepisami, na realizację stażu i zawarcie umowy stażowej.
 
Cofnij
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.