Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Zgłoszenie pracownika naukowego na staż

DANE OSOBOWE

Imię
Nazwisko
Płeć
Data urodzenia
Pesel
 
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta
 
Telefon kontaktowy
Email
 

DANE O ZATRUDNIENIU

Nazwa uczelni / jednostki badawczo-rozwojowej
 
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta
 
Jednostka organizacyjna / wydział / instytut / zakład
 
Stanowisko
Pracownik naukowy Pracownik naukowo-dydaktyczny
Profesor Profesor
Docent Docent
Adiunkt Adiunkt
Asystent Asystent
 
Tytuł naukowy Prof.
Dr hab.
Dr hab. inż.
Dr
Dr inż.
Mgr
Mgr inż.
 
Podstawa zatrudnienia Umowa o pracę
Umowa cywilno - prawna
Mianowanie
inna
 

DODATKOWE KOMPETENCJE

Języki obce np. stopień znajomości
Dodatkowe kursy i szkolenia
Doświadczenia zagraniczne w tym stypendia/studia zagraniczne
inne
 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE STAŻU

Dyscyplina naukowa (wybierz max 3)
Nauki przyrodnicze (ang. Natural Sciences).
     matematyka
     informatyka
     fizyka
     chemia
     nauki o Ziemi i środowisku
     biologia
     inne nauki przyrodnicze
Nauki inżynieryjne i techniczne (ang. Engineering and Technology).
     inżynieria cywilna
     inżynieria elektryczna, elektroniczna i komputerowa
     inżynieria mechaniczna
     inżynieria chemiczna
     inżynieria materiałowa
     inżynieria medyczna
     inżynieria środowiskowa
     biotechnologia środowiskowa
     biotechnologia przemysłowa
     nanotechnologia
     inne nauki techniczne i inżynieryjne
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu (ang. Medical and Health Sciences).
     medycyna podstawowa
     medycyna kliniczna
     nauki o zdrowiu
     biotechnologia zdrowotna
     inne nauki medyczne
Nauki rolnicze (ang. Agricultural Sciences).
     rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
     nauka o zwierzętach i nabiale
     nauki weterynaryjne
     biotechnologia rolnicza
     inne nauki rolnicze
Nauki społeczne (ang. Social Sciences).
     psychologia
     ekonomia i zarządzanie (ang. economics and Business)
     pedagogika
     socjologia
     prawo
     politologia
     geografia społeczna i ekonomiczna
     media i komunikowanie
     inne nauki społeczne
Nauki humanistyczne (ang. Humanities).
     historia i archeologia
     językoznawstwo i literaturoznawstwo
     filozofia, etyka i religioznawstwo
     inne nauki humanistyczne
Sztuka (ang. Art).
     sztuki plastyczne
     muzyka
     historia sztuki
 
Charakterystyka stażu

Proszę wpisać krótki opis specjalizacji i obszarów problemowych możliwych do rozwiązania w trakcie stażu w przedsiębiorstwie, a także opisać możliwe do zastosowania metody badawcze i opis ewentualnego/ych rezultatu/ów, w tym jego innowacyjność.

 
Preferowana branża, w której realizowany byłby staż (wybierz max 5) Administracja
Architektura
Automatyka/maszyny
Badania i rozwój
Biologia/biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Ekonomia
Elektronika
Energetyka/ gazownictwo
Farmacja/ laboratorium
Finanse/ bankowość/ ubezpieczenia
Fizyka
Geodezja/ geologia
Geofizyka
Górnictwo
Handel
Informatyka/ grafika
Internet/e-commerce
Inżynieria
Komputery i Internet
Kultura i sztuka
Kontrola jakości/ audyt
Marketing/ public relations
Mechanika/ motoryzacja
Media/ dziennikarstwo
Medycyna/ opieka zdrowotna
Militaria
Ochrona środowiska/ ekologia
Prawo
Przemysł/ produkcja
Przemysł ciężki/ wydobywczy
Reklama/ komunikacja
Rolnictwo/ ogrodnictwo
Sport i turystyka
Telekomunikacja
Transport/ spedycja/ dystrybucja
Weterynaria
Inna
Jaka?
 
Specjalizacje regionu Efektywne wykorzystanie energii
Life-science
Branża targowo - kongresowa
Transfer wiedzy
Wzornictwo
Inna
 
Preferowany powiat na realizację stażu kielecki grodzki
kielecki ziemski
skarżyski
starachowicki
konecki
ostrowiecki
opatowski
sandomierski
staszowski
buski
pińczowski
kazimierski
jędrzejowski
włoszczowski
 
Preferowany okres realizacji stażu 6 m-cy
10 m-cy
12 m-cy
dowolny
 
Preferowany termin rozpoczęcia stażu
Preferowany  [rrrr-mm]:  
Alternatywny [rrrr-mm]:  
  Dowolny
 
Propozycja przedsiębiorstwa, w którym realizowany byłby staż (nazwa, adres, dane teleadresowe)

Pole wypełniane w przypadku zainteresowania odbyciem stażu w konkretnej firmie.Akceptuję poniższe warunki:
Oświadczam, że zapoznałem/ łam się z Regulaminem udziału w projekcie „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki” i akceptuję jego warunki.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz 883 z późn. Zm.) dla potrzeb realizacji projektu „Świętokrzyski Transfer wiedzy – wiedza i praktyka dla rozwoju gospodarki”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych, potwierdzam zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że Uczelnia wyraża zgodę, o ile jest ona wymagana odrębnymi przepisami, na realizację stażu i zawarcie umowy stażowej.
 
Cofnij
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.