Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Rejestracja Pracownika Przedsiębiorstwa zainteresowanego odbyciem stażu w Politechnice Świętokrzyskiej

DANE KANDYDATA NA STAŻ

Imię
Nazwisko
Płeć
Data urodzenia
Format: DD-MM-RRRR
PESEL
 
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta
 
Telefon kontaktowy Format: XXX XXX XXX,
XX XXX XX XX
Email
 

DANE O ZATRUDNIENIU

Nazwa przedsiębiorstwa
 
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta
 
Stanowisko
 
Podstawa zatrudnienia Umowa o pracę
Umowa cywilno - prawna
Mianowanie
inna
 
Wykształcenie
 

PREFERENCJE DOTYCZĄCE STAŻU

 
Specjalizacje regionu Efektywne wykorzystanie energii
Transfer wiedzy
Branża targowo - kongresowa
Turystyka medyczna
Wzornictwo
Inna
 
Zakres tematyki i badań prowadzonych przez Kandydata na staż ze szczególnym uwzględnieniem propozycji innowacyjnych
 
Kwalifikacje i doświadczenie Kandydata na staż związane z zakresem planowanego stażu
 
Propozycja Wydziału/Instytutu/ Katedry, w którym odbywałby się staż (nieobowiązkowe)
Preferowany termin rozpoczęcia stażu
Preferowany  [rrrr-mm]:  
Alternatywny [rrrr-mm]:  
  Dowolny
 


Akceptuję poniższe warunki:
Oświadczam, że zapoznałem/ łam się z Regulaminem udziału w projekcie „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” i akceptuję jego warunki.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz 883 z późn. Zm.) dla potrzeb realizacji projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy - biznes dla nauki -nauka dla biznesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych, potwierdzam zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym.
 
Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie.
 
Oświadczam, że zastałem/am poinformowana/y, iż Projekt pn.: „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W związku z przystąpieniem do projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. 2006, Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami), do celów związanych z realizacją i promocją Projektu.
 
Oświadczam, iż nie uczestniczę w stażu organizowanym w ramach innego projektu VIII Priorytetu - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Cofnij
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.