Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCYFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY

Imię
Nazwisko
Nazwa
 
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta
 
NIP
REGON
Numer KRS
Strona internetowa
Telefon
E-mail
 
Wielkość przedsiębiorstwa mikro
małe
średnie
duże
Liczba zatrudnionych
Data założenia
Charakterystyka działalności firmy
Branża działalności firmy zgodna z PKD
 

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

Specjalizacje regionu w które wpisuje się działalność firmy Efektywne wykorzystanie energii
Transfer wiedzy
Branża targowo - kongresowa
Turystyka medyczna
Wzornictwo
Inna
 
Kwalifikacje i doświadczenie Kandydata na staż związane z zakresem planowanego stażu
(wskazanie kandydata na staż)
Oczekiwania firmy związane z realizacją stażu na Politechnice Świętokrzyskiej
Preferowany termin rozpoczęcia stażu
Preferowany  [rrrr-mm]:  
Alternatywny [rrrr-mm]:  
  Dowolny
Akceptuję poniższe warunki:
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu udziału w projekcie „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” i akceptuję jego warunki.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz 883 z późń. Zm.) dla potrzeb realizacji projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu”
 
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych, potwierdzam zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym.
 
Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie.
 
Oświadczam, że zastałem/am poinformowana/y, iż Projekt pn.: „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W związku z przystąpieniem do projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. 2006, Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami), do celów związanych z realizacją i promocją Projektu.
 
Cofnij
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.