Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Rejestracja Przedsiębiorstwa zainteresowanego przyjęciem pracownika naukowego na staż w firmie

DANE PRZYJMUJACEGO NA STAŻ

Osoba wypełniająca formularz
 
Nazwa firmy
 
Miejscowość
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Kod pocztowy
Poczta
 
Telefon kontaktowy Format: XXX XXX XXX, XX XXX XX XX
E-mail
Strona internetowa
 
Wielkość firmy mikro
małe
średnie
duże
 
NIP
REGON
KRS
 
Liczba zatrudnionych
Rok założenia
 
Charakterystyka działalności firmy
Branża działalności firmy zgodna z PKD
Krótki opis zagadnień/ problemów firmy do rozwiązania z przedstawicielem nauki
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA STAŻ

Specjalizacje Regionu, w które wpisują się kwalifikacje Kandydata na staż Efektywne wykorzystanie energii
Transfer wiedzy
Branża targowo - kongresowa
Turystyka medyczna
Wzornictwo
Inna
 
Preferowana dyscyplina naukowa poszukiwanego Kandydata na staż
Nauki przyrodnicze (ang. Natural Sciences).
     matematyka
     informatyka
     fizyka
     chemia
     nauki o Ziemi i środowisku
     biologia
     inne nauki przyrodnicze
Nauki inżynieryjne i techniczne (ang. Engineering and Technology).
     inżynieria cywilna
     inżynieria elektryczna, elektroniczna i komputerowa
     inżynieria mechaniczna
     inżynieria chemiczna
     inżynieria materiałowa
     inżynieria medyczna
     inżynieria środowiskowa
     biotechnologia środowiskowa
     biotechnologia przemysłowa
     nanotechnologia
     inne nauki techniczne i inżynieryjne
Nauki medyczne i nauki o zdrowiu (ang. Medical and Health Sciences).
     medycyna podstawowa
     medycyna kliniczna
     nauki o zdrowiu
     biotechnologia zdrowotna
     inne nauki medyczne
Nauki rolnicze (ang. Agricultural Sciences).
     rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
     nauka o zwierzętach i nabiale
     nauki weterynaryjne
     biotechnologia rolnicza
     inne nauki rolnicze
Nauki społeczne (ang. Social Sciences).
     psychologia
     ekonomia i zarządzanie (ang. economics and Business)
     pedagogika
     socjologia
     prawo
     politologia
     geografia społeczna i ekonomiczna
     media i komunikowanie
     inne nauki społeczne
Nauki humanistyczne (ang. Humanities).
     historia i archeologia
     językoznawstwo i literaturoznawstwo
     filozofia, etyka i religioznawstwo
     inne nauki humanistyczne
Sztuka (ang. Art).
     sztuki plastyczne
     muzyka
     historia sztuki
 
Preferowany tytuł/stopień naukowy kandydata na staż Prof.
Dr hab.
Dr hab. inż.
Dr
Dr inż.
Mgr
Mgr inż.
 
Kwalifikacje i doświadczenie Kandydata na staż związane z zakresem planowanego stażu
 
Preferowana branża planowanego stażu Administracja
Architektura
Automatyka/maszyny
Badania i rozwój
Biologia/biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Ekonomia
Elektronika
Energetyka/ gazownictwo
Farmacja/ laboratorium
Finanse/ bankowość/ ubezpieczenia
Fizyka
Geodezja/ geologia
Geofizyka
Górnictwo
Handel
Informatyka/ grafika
Internet/e-commerce
Inżynieria
Komputery i Internet
Kultura i sztuka
Kontrola jakości/ audyt
Marketing/ public relations
Mechanika/ motoryzacja
Media/ dziennikarstwo
Medycyna/ opieka zdrowotna
Militaria
Ochrona środowiska/ ekologia
Prawo
Przemysł/ produkcja
Przemysł ciężki/ wydobywczy
Reklama/ komunikacja
Rolnictwo/ ogrodnictwo
Sport i turystyka
Telekomunikacja
Transport/ spedycja/ dystrybucja
Weterynaria
Inna
 
Charakterystyka stażu w tym jego innowacyjność.
Preferowana tematyka i obszary prowadzonych badań kandydata na staż
 
Preferowany termin rozpoczęcia stażu
Preferowany  [rrrr-mm]:  
Alternatywny [rrrr-mm]:  
  Dowolny
 


Akceptuję poniższe warunki:
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu udziału w projekcie „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” i akceptuję jego warunki.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz 883 z późń. Zm.) dla potrzeb realizacji projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu”
 
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych, potwierdzam zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym.
 
Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie, w szczególności kryteria przedsiębiorstwa spełniającego warunki otrzymania pomocy publicznej de minimis.
 
Oświadczam, że zastałem/am poinformowana/y, iż Projekt pn.: „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W związku z przystąpieniem do projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. 2006, Nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami), do celów związanych z realizacją i promocją Projektu.
Cofnij
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.