Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Staropolska Izba Przemysowo-Handlowa uprzejmie informuje, e ostatnie posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej dot. przyznawania patnych stay odbdzie si w dn.15 maja 2012 r.

W zwizku z powyszym zgoszenia na stae bd przyjmowane w Biurze Projektu,

Kielceul. Sienkiewicza 53 w terminie do dn.10 maja 2012 r. do godz. 15:00.

W ramach zgoszenia naley zoy:

- Indywidualny Plan Stau (IPS)

- yciorys zawodowy pracownika naukowego/pracownika przedsibiorcy, uwzgldniajcy informacj o dorobku naukowym/zawodowym

- zawiadczenie o zatrudnieniu potwierdzajce prac na uczelni jakopracownik naukowy
lub naukowo-dydaktycznywraz z podaniem stanowiska - zgodnie z zapisem paragrafu 5

pkt. 1.1 umowy staowej

- wypis z KRS lub Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej podpisane za zgodno z oryginaem przez upowanion osob

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.