Świętokrzyski Transfer Wiedzy

Biznes dla nauki -
nauka dla biznesu

Aktualności

OSTATNIE POSIEDZENIE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DOT. PRZYZNAWANIA PŁATNYCH STAŻY

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa uprzejmie informuje, że ostatnie posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej dot. przyznawania płatnych staży odbędzie się w dn. 15 maja 2012 r.

W związku z powyższym zgłoszenia na staże będą przyjmowane w Biurze Projektu,

Kielce ul. Sienkiewicza 53 w terminie do dn. 10 maja 2012 r. do godz. 15:00.

 W ramach zgłoszenia należy złożyć:

- Indywidualny Plan Stażu (IPS)

- życiorys zawodowy pracownika naukowego/pracownika przedsiębiorcy, uwzględniający informację o dorobku naukowym/zawodowym

- zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające pracę na uczelni jako pracownik naukowy   
   lub naukowo-dydaktyczny wraz z podaniem stanowiska - zgodnie z zapisem paragrafu 5  

   pkt. 1.1  umowy stażowej

- wypis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej podpisane za zgodność z oryginałem przez  upoważnioną osobę

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.